Правила прийому до КЗ «Харківський дитячий будинок «Родина» ХМР»

І. Загальні положення
1.1.Порядок прийому дітей до експериментальних груп для дітей дошкільного віку (далі ‑Порядок) комунального закладу «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради» (далі –Дитячий будинок) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від12.03.2003 №305 (іззмінами), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234, наказу Міністерства освіти і науки України від23.06.2017 №921 «Пропроведення дослідно-експериментальної роботи набазі комунального закладу «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради», листів МОНмолодьспорт від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу», від 16.11.2012 №1/9-839 «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів».
1.2.Основними завданнями Дитячого будинку є реалізація права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення гармонійного тарізнобічного розвитку особистості; її фізичний, розумовий ідуховний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Зміст дошкільної освіти у Дитячому будинку спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових можливостей.
1.3.Цей Порядок розроблений з метою задоволення потреб громадян, що мешкають та/або працюють у м.Харків, у освітніх послугах для дітей дошкільного віку, надання допомоги сім'ям у вихованні та навчанні дітей, соціальної підтримки сімей, що мають дітей дошкільного віку, та регламентує правила прийому дітей дошкільного віку до експериментальних груп Дитячого будинку.
ІІ. Порядок комплектування експериментальних груп
для дітей дошкільного віку
2.1.Кількість груп в Дитячому будинку визначається власником, виходячи з граничного рівня комплектації груп.
2.2.Групи комплектуються за віковими, сімейними (родинними) ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей дошкільного віку удошкільних навчальних закладах.
2.3.Наповнюваність дошкільних груп становить:
- для дітей віком від трьох до шести (семи) років ‑ до 20 осіб;
- різновікові ‑ до 15 осіб;- в оздоровчий період – до 15 осіб.
2.4.Комплектування груп на новий навчальний рік проводиться з01травня по 01 вересня щорічно. В інший час проводиться доукомплектування груп у відповідності з цим Порядком.
2.5.Комплектування груп здійснюється директором Дитячого будинку.
2.6.Правом на зарахування до експериментальної дошкільної групи Дитячого будинку користуються:
- діти, батьки яких з певних причин не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною (через тривалу хворобу, безробіття, трудову міграцію, ухилення від виконання батьківських обов’язків тощо);
- діти з малозабезпечених сімей, яким призначено державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям»;- діти, які відібрані у батьків за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав;- діти із сімей внутрішньо переміщених осіб (у тому числі із зони проведення антитерористичної операції);- діти із соціально вразливих категорій родин (батьки з наркотичною або алкогольною залежністю, виявленими фактами насильства в сім`ї, фізичними зловживаннями стосовно дитини);- діти неповнолітніх одиноких матерів (батьків), яким необхідна підтримка;- діти одиноких матерів (батьків) за статусом, яким потрібна підтримка;- діти із сімей, члени яких перебувають на державному утриманні(інваліди, пенсіонери) та потребують підтримки;- діти, які знаходяться під опікою;- напівсироти;- діти з багатодітних сімей;- діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків (військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, журналісти, шахтарі);- тощо.
ІІІ. Порядок прийому та відрахування дітей
3.1.Зарахування дітей до експериментальних дошкільних груп Дитячого будинку проводиться наказом директора Дитячого будинку на підставі таких документів:
- заяви батьків дитини або осіб, які їх замінюють;
- свідоцтва про народження дитини;- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати навчальний заклад;- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;- документів, що підтверджують право дитини на пільги;- інших документів.
3.2.До експериментальних дошкільних груп Дитячого будинку приймаються діти з трирічного віку.
3.3.Прийом дітей до експериментальних дошкільних груп Дитячого будинку здійснюється протягом календарного року.
3.4.Під час прийому дитини до Дитячого будинку директор зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом Дитячого будинку, цим Порядком, іншими документами, що регламентують діяльність Дитячого будинку.
3.5.У Дитячому будинку ведеться Kнига обліку та руху дітей, яка призначена для реєстрації відомостей про дітей та їх батьків (законних представників), контролю за рухом дітей у закладі. Kнига обліку руху дітей повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою.
3.6.При прийомі дітей до Дитячого будинку забороняється проводити відбирання дітей в залежності від статі, національності, мови, соціального походження, майнового стану, релігійних переконань їх батьків (законних представників).
3.7.За дитиною зберігається місце в Дитячому будинку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період.
3.8.Відрахування дитини з Дитячого будинку може здійснюватись:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- по закінченню отримання дошкільної освіти та вступу дитини до школи;- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у навчальному закладі даного типу.
Забороняється безпідставне відрахування дитини з навчального закладу.
IV. Прикінцеві положення
5.1.Особи, винні в порушенні Порядку прийому дітей до Дитячого будинку несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2.Контроль за виконанням Порядку прийому дітей до комунального закладу «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради» здійснює Департамент освіти Харківської міської ради.
Кiлькiсть переглядiв: 142