Організація дослідно-експериментальної роботи в дитячому будинку

Наказ МОН України від 23.06.2017 № 921 "Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради»" (див.вкладення)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора КЗ«ХДБ «Родина»ХМР»
від 07.08.2017 №37-О

ПОРЯДОК
прийому дітей
до експериментальних груп для дітей дошкільного віку
комунального закладу«Харківський дитячий будинок «Родина»
Харківської міської ради»

І. Загальні положення
1.1.Порядок прийому дітей до експериментальних груп для дітей дошкільного віку (далі ‑Порядок) комунального закладу «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради» (далі –Дитячий будинок) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від12.03.2003 №305 (іззмінами), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234, наказу Міністерства освіти і науки України від23.06.2017 №921 «Пропроведення дослідно-експериментальної роботи набазі комунального закладу «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради», листів МОНмолодьспорт від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу», від 16.11.2012 №1/9-839 «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів».
1.2.Основними завданнями Дитячого будинку є реалізація права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення гармонійного тарізнобічного розвитку особистості; її фізичний, розумовий ідуховний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Зміст дошкільної освіти у Дитячому будинку спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових можливостей.
1.3.Цей Порядок розроблений з метою задоволення потреб громадян, що мешкають та/або працюють у м.Харків, у освітніх послугах для дітей дошкільного віку, надання допомоги сім'ям у вихованні та навчанні дітей, соціальної підтримки сімей, що мають дітей дошкільного віку, та регламентує правила прийому дітей дошкільного віку до експериментальних груп Дитячого будинку.
ІІ. Порядок комплектування експериментальних груп
для дітей дошкільного віку
2.1.Кількість груп в Дитячому будинку визначається власником, виходячи з граничного рівня комплектації груп.
2.2.Групи комплектуються за віковими, сімейними (родинними) ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей дошкільного віку удошкільних навчальних закладах.
2.3.Наповнюваність дошкільних груп становить:
- для дітей віком від трьох до шести (семи) років ‑ до 20 осіб;
- різновікові ‑ до 15 осіб;- в оздоровчий період – до 15 осіб.
2.4.Комплектування груп на новий навчальний рік проводиться з01травня по 01 вересня щорічно. В інший час проводиться доукомплектування груп у відповідності з цим Порядком.
2.5.Комплектування груп здійснюється директором Дитячого будинку.
2.6.Правом на зарахування до експериментальної дошкільної групи Дитячого будинку користуються:
- діти, батьки яких з певних причин не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною (через тривалу хворобу, безробіття, трудову міграцію, ухилення від виконання батьківських обов’язків тощо);
- діти з малозабезпечених сімей, яким призначено державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям»;- діти, які відібрані у батьків за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав;- діти із сімей внутрішньо переміщених осіб (у тому числі із зони проведення антитерористичної операції);- діти із соціально вразливих категорій родин (батьки з наркотичною або алкогольною залежністю, виявленими фактами насильства в сім`ї, фізичними зловживаннями стосовно дитини);- діти неповнолітніх одиноких матерів (батьків), яким необхідна підтримка;- діти одиноких матерів (батьків) за статусом, яким потрібна підтримка;- діти із сімей, члени яких перебувають на державному утриманні(інваліди, пенсіонери) та потребують підтримки;- діти, які знаходяться під опікою;- напівсироти;- діти з багатодітних сімей;- діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків (військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, журналісти, шахтарі);- тощо.
ІІІ. Порядок прийому та відрахування дітей
3.1.Зарахування дітей до експериментальних дошкільних груп Дитячого будинку проводиться наказом директора Дитячого будинку на підставі таких документів:
- заяви батьків дитини або осіб, які їх замінюють;
- свідоцтва про народження дитини;- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати навчальний заклад;- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;- документів, що підтверджують право дитини на пільги;- інших документів.
3.2.До експериментальних дошкільних груп Дитячого будинку приймаються діти з трирічного віку.
3.3.Прийом дітей до експериментальних дошкільних груп Дитячого будинку здійснюється протягом календарного року.
3.4.Під час прийому дитини до Дитячого будинку директор зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом Дитячого будинку, цим Порядком, іншими документами, що регламентують діяльність Дитячого будинку.
3.5.У Дитячому будинку ведеться Kнига обліку та руху дітей, яка призначена для реєстрації відомостей про дітей та їх батьків (законних представників), контролю за рухом дітей у закладі. Kнига обліку руху дітей повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою.
3.6.При прийомі дітей до Дитячого будинку забороняється проводити відбирання дітей в залежності від статі, національності, мови, соціального походження, майнового стану, релігійних переконань їх батьків (законних представників).
3.7.За дитиною зберігається місце в Дитячому будинку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період.
3.8.Відрахування дитини з Дитячого будинку може здійснюватись:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- по закінченню отримання дошкільної освіти та вступу дитини до школи;- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у навчальному закладі даного типу.
Забороняється безпідставне відрахування дитини з навчального закладу.
IV. Прикінцеві положення
5.1.Особи, винні в порушенні Порядку прийому дітей до Дитячого будинку несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2.Контроль за виконанням Порядку прийому дітей до комунального закладу «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради» здійснює Департамент освіти Харківської міської ради.

ПРОГРАМА І (організаційно-підготовчого) етапу
проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою «Психолого-педагогічні умови соціальної підтримки дітей у складних життєвих обставинах»
на червень 2017 р. – квітень 2018 р.

№ з/п Зміст роботи Строк виконання Очікувані результати Відповідальні
1. Аналіз науково-педагогічних, психологічних та філософських джерел, методичної літератури, нормативно-правої бази з питань соціальної підтримки дітей у складних життєвих обставинах Червень 2017 р. – квітень 2018р. Банк даних з проблеми дослідно-експериментальної роботи Верютіна О.О., директор, РоменковаЛ.М., заступник директора, КалініченкоО.В., практичний психолог
2. Розробка нормативно-правового забезпечення експерименту Червень 2017 р. – лютий 2018р. Накази, положення, інструкції в контексті дослідження Верютіна О.О., директор, РоменковаЛ.М., заступник директора, КалініченкоО.В., практичний психолог
3. Вивчення можливостей і діагностика готовності педагогічного колективу до експериментальної роботи Серпень 2017 р. – вересень 2017р. Визначення рівня готовності педагогічних працівників доекспериментальної роботи РоменковаЛ.М., заступник директора, КалініченкоО.В., практичний психолог
4. Проведення методичних нарад, педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарів Червень 2017р. ‑ квітень 2018 р. Науково-методичне забезпечення підготовки педагогів для роботи вексперименті Верютіна О.О., директор, РоменковаЛ.М., заступник директора, КалініченкоО.В., практичний психолог
5. Визначення та уточнення функціональних обов’язків педагогічного колективу навчального закладу щодо реалізації дослідно-експериментальної роботи Вересень 2017 р. Забезпечення ефективності проведення експерименту Верютіна О.О., директор, РоменковаЛ.М., заступник директора
6. Формування складу творчих груп: ‑з дослідження психолого-педагогічних особливостей дітей із сімей, які потребують соціальної підтримки тадопомоги, та створення оптимальних умов для їх розвитку в умовах дитячого будинку; Жовтень 2017 р. Визначення завдань іпрограми роботи творчих груп вихователів Калініченко О.В., практичний психолог
‑з розробки системи та плану роботи щодо встановлення оптимальних зв'язків між дітьми-сиротами й дітьми із сімей, які потребують соціальної підтримки та допомоги, та їх батьками Роменкова Л.М., заступник директора
7. Підведення підсумків першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи Квітень 2018 р. Звіт про завершення першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи
Верютіна О.О., директор, Роменкова Л.М., заступник директора, Калініченко О.В., практичний психолог

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор КЗ Харківський дитячий будинок «Родина»
Харківської міської ради
_____________ О.О.Верютіна
« 30» листопада 2017 року

План семінару
для педагогічного колективу дитячого будинку «Родина» та спеціалістів й практичних психологів соціальних служб районів м. Харкова

Тема семінару: Організація соціальної підтримки дітей у складних життєвих обставинах в умовах дитячого будинку.
Мета:налагодження зв’язків між спеціалістами й практичними психологами соціальних служб та педагогічним колективом дитячого будинку з питанняорганізації соціальної підтримки дітей, що опинились ускладних життєвих обставинах.
Завдання:- сформувати знання учасників семінару з питань організації експериментальної діяльності з сім’ями та дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах;- актуалізувати навички роботи психологів соціальних служб та практичного психолога дитячого будинку з питання діагностування дітей, що опинились у складних життєвих обставинах;- спланувати сумісну діяльністьпедагогічного колективу дитячого будинку «Родина» та спеціалістів й практичних психологів соціальних служб районів м. Харкова
Форми роботи:
- лекції з елементами бесіди;- круглий стіл;- «Відкритий мікрофон».
Дата проведення:15.12.2017
Початок роботи:10.00Місце проведення:КЗ Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради (бульвар Жасміновий, 11/2, тел. 97 41 72)
Категорія учасників: спеціалісти соціальних служб, педагогічний колектив дитячого будинку

ПЛАН СЕМІНАРУ

№ з/п Час проведення Зміст роботи Відповідальний
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ
1 09.50-10.00 Реєстрація учасників семінару. Удовікова І.І., виховательКЗ Харківський дитячий будинок «Родина»
2 10.00-10.10 Відкриття семінару, постановка мети і завдань. Літвінова В.В., спеціаліст Департаменту освіти ХМР
ТЕОРЕТИЧНИЙ МОДУЛЬ
3 10.10-10.30 Організація дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічні умови соціальної підтримки дітей у складних життєвих обставинах» Верютіна О.О., директор КЗ Харківський дитячий будинок «Родина»
4 10.30-10.50 Екскурсія по закладу. Відвідування дітей, щовиховуються векспериментальних групах дошкільного виховання Верютіна О.О., директор КЗ Харківський дитячий будинок «Родина»
5 10.50-11.05 Організація роботи з батьками дітей, що опинились у складних життєвих обставинах (з досвіду роботи) Роменкова Л.М., заступник директора КЗ Харківський дитячий будинок «Родина»
6 11.05-11.20 Організація тестування дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах Калініченко О.В., практичний психолог КЗ Харківський дитячий будинок «Родина»
ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ
7 11.20-12.00 Проведення «Круглого столу» з питань організації соціальної підтримки дітей, що опинились у складних життєвих обставинах Шепель В.М., к.п.н., начальник відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти ХМР Калініченко О.В., практичний психолог КЗ Харківський дитячий будинок «Родина»
РЕФЛЕКСІЙНИЙ МОДУЛЬ
8 12.00-12.10 «Відкритий мікрофон». Підведення підсумків семінару Шепель В.М., к.п.н., начальник відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти ХМР
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор КЗ «Харківський дитячий
будинок «Родина»
Харківської міської ради»
________О.О.Верютіна 20.02.2018

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
за темою: Організація психологічної підтримки дітей
у складних життєвих обставинах в умовах дитячого будинку

Мета:визначення шляхів співпраці педагогічного колективу дитячого будинку, практичного психолога дитячого будинку, методистів зпсихологічних служб управлінь освіти районів, психологів соціальних служб дітей та молоді з питанняорганізації психологічної підтримки дітей, що опинились у складних життєвих обставинах.

Завдання:
- ознайомити учасників семінару з проведенням експериментальної роботи з сім’ями та дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах, в умовах дитячого будинку;
- актуалізувати навички роботи практичного психолога дитячого будинку, методистів з психологічних служб управлінь освіти районів, психологів соціальних служб з питання проведення діагностичної та корекційної роботи з дітьми, що опинились ускладних життєвих обставинах;- визначити шляхи організації подальшої спільної діяльності практичного психолога дитячого будинку, методистів зпсихологічних служб управлінь освіти районів, психологів соціальних служб м. Харкова.

Учасники: педагогічний колектив дитячого будинку,методисти зпсихологічних служб управлінь освіти районів, психологи соціальних служб.

Дата проведення:27.02.2018
Початок роботи:10.00
Місце проведення:комунальний заклад «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради»
м.Харків, бульвар Жасміновий, 11/2, тел.97-41-72)

ПЛАН СЕМІНАРУ

№ з/п Час проведення Зміст роботи Відповідальний
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ
1 09.50-10.00 Реєстрація учасників семінару Удовікова І.І., вихователь дитячого будинку «Родина»
2 10.00-10.05 Привітання учасників семінару. Вступне слово директора дитячого будинку Верютіна О.О., директор дитячого будинку «Родина»
3 10.05-10.10 Відкриття семінару, постановка мети ізавдань Літвінова В.В., головний спеціаліст Департаменту освіти Харківської міської ради
ТЕОРЕТИЧНИЙ МОДУЛЬ
4 10.10-10.25 Організація дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічні умови соціальної підтримки дітей у складних життєвих обставинах» Верютіна О.О., директор дитячого будинку «Родина»
5 10.25-10.45 Екскурсія по закладу. Відвідування дітей, що виховуються векспериментальних групах дошкільного виховання Верютіна О.О., директор дитячого будинку «Родина»
6 10.45-11.15 Психологічна підтримка дітей, щоопинились у складних життєвих обставинах Хижняк М.В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри наукових основ управління і психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди
7 11.15-11.30 Організація проведення психологічного тестування дітей, щоопинилися у складних життєвих обставинах (з досвіду роботи) Калініченко О.В., практичний психолог дитячого будинку «Родина», член Комісії зпитань захисту прав дитини виконавчого комітету Харківської міської ради
ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ
8 11.30-12.00 «Круглий стіл» з питань організації психологічної підтримки дітей, що опинились у складних життєвих обставинах Шепель В.М., к.п.н., начальник відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти Харківської міської ради, Калініченко О.В., практичний психолог дитячого будинку «Родина»; Учасники семінару
РЕФЛЕКСІЙНИЙ МОДУЛЬ
9 12.00-12.15 «Відкритий мікрофон». Підведення підсумків семінару. Виступи учасників семінару: запитання, відповіді, пропозиції Калініченко О.В., практичний психолог дитячого будинку «Родина»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

від ___.___.2017 № _____

ПРОГРАМА

ІІ (концептуально-діагностичного) етапу проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою

«Психолого-педагогічні умови соціальної підтримки дітей у складних життєвих обставинах»

на травень 2018р. ‑ квітень 2019р.

№ з/п Зміст роботи Строк виконання Очікувані результати Відповідальні
1. Визначення методик діагностики, добір та опис діагностичного інструментарію в контексті дослідження Травень 2018 р. Діагностичний інструментарій Верютіна О.О., директор, Роменкова Л.М., заступник директора, Калініченко О.В., практичний психолог
2. Розроблення Концепції психолого-педагогічних умов соціальної підтримки дітей ускладних життєвих обставинах Червень 2018 р.- листопад 2018р. Наукове обґрунтування проблеми експерименту Верютіна О.О., директор, Роменкова Л.М., заступник директора, Калініченко О.В., практичний психолог
3. Проведення методичних нарад, педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарів тощо Вересень 2018р. – квітень 2019р. Підготовка та науково-методична допомога педагогічному колективу Верютіна О.О., директор, Роменкова Л.М., заступник директора, Калініченко О.В., практичний психолог
4. Розроблення моделі психолого-педагогічних умов соціальної підтримки дітей ускладних життєвих обставинах Вересень 2018р. – жовтень 2018р. Модель психолого-педагогічних умов соціальної підтримки дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах Верютіна О.О., директор, Роменкова Л.М., заступник директора, Калініченко О.В., практичний психолог
5. Проведення діагностування розвитку дітей дошкільного віку із сімей, які потребують соціальної підтримки тадопомоги, порівняння отриманих даних з віковими нормами Жовтень 2018 р. Результати дослідження, створення бази даних Верютіна О.О., директор, Роменкова Л.М., заступник директора, Калініченко О.В., практичний психолог
6. Формування у батьків з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, високого рівня свідомості щодо їх відповідальності за результати виховання дітей Березень 2019 р. Аналітична довідка за результатами аналізу Верютіна О.О., директор, Роменкова Л.М., заступник директора, Калініченко О.В., практичний психолог
7. Підведення підсумків другого (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи Квітень 2019 р. Звіт про завершення другого (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи Верютіна О.О., директор, Роменкова Л.М., заступник директора, Калініченко О.В., практичний психолог

Семінар "Система роботи з соціальної підтримки дітей у складних життєвих обставинах" 31.01.2020

/Files/images/kalinichenko_ov/план семінару.jpeg

Головні положення та результати дослідно-експериментальної роботи знайшли відображення у доповідях

- на Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах», яка відбулася 31 січня–1 лютого 2020 у м. Київ. Тези:«Соціально-педагогічна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах»;

- на Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія тапедагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» (відбулася21–22 лютого 2020м. Львів). Тези: «Вивчення розвитку компетентності батьків дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах».

/Files/images/kalinichenko_ov/1.jpeg /Files/images/kalinichenko_ov/2.jpeg /Files/images/kalinichenko_ov/3.jpeg

Кiлькiсть переглядiв: 2198