Склад тендерного комітету:

Роменкова Л.М., заступник директора - голова тендерного комітету.

Удовікова І.І., голова ПК - заступник голови тендерного комітету.

Баєва Н.М., бухгалтер - секретар тендерного комітету.

Кролевецька Ж.М., головний бухгалтер - член тендерного комітету.

Савченко С.І., заст.дир. з АХЧ - член тендерного комітету.

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет

КЗ «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради»

I. Загальні положення

1.1.Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб), а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2.Тендерний комітет (далі – Комітет) – посадові особи дитячого будинку, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3.Метою створення Комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4.Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ.Засади діяльності тендерного комітету

2.1.Склад Комітету, зміни до складу та Положення про нього затверджуються наказом директора дитячого будинку. До складу Комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2.До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

Членство в Комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами Департаменту освіти та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3.Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається директором дитячого будинку, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень директором дитячого будинку, оформлених відповідно до законодавства України.

2.4.Голова Комітету призначає заступника голови, секретаря з числа членів Комітету та визначає функції кожного члена Комітету.

У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету.

За відсутності секретаря Комітету його обов’язки виконує інший член Комітету, визначений його головою.

Рішення голови Комітету щодо призначення заступника голови та секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

2.5.Формою роботи Комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів Комітету.

Засідання Комітету скликаються головою Комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до відома членів Комітету до початку засідання.

2.6.Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів Комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7.Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

- планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

- здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

- забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

- надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

- здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8.Голова, секретар та інші члени Комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9.Члени Комітету мають право:

- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

- аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

- виносити питання на розгляд Комітету;

- прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу Комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

- одержувати від структурних підрозділів Департаменту освіти інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

- уносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

- ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Департаменту освіти з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

- здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени Комітету зобов'язані:

- брати участь у всіх його засіданнях особисто;

- організовувати та проводити процедури закупівель;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

- дотримуватися норм законодавства України у сфері публічних закупівель та цього Положення;

- здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11.Голова Комітету:

- організовує роботу Комітету;

- приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

- пропонує порядок денний засідань Комітету;

- веде засідання Комітету;

- уносить на розгляд директора дитячого будинку пропозиції щодо змін у складі Комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

2.12.Секретар Комітету забезпечує:

- ведення та оформлення протоколів засідань Комітету;

- оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

- за дорученням голови Комітету виконання іншої організаційної роботи;

- зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

- дотримання вимог законодавства України з питань діловодства під час роботи з документами;

- розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

- виконання інших повноважень відповідно до законодавства України.

2.13.Голова Комітету персонально відповідає за виконання покладених на Комітет функцій.

2.14.За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени Комітету відповідають згідно із законами України.

2.15.Голова та секретар Комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік
Комунальний заклад «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради», 24665046
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії) 2271 1174686,91грн.(Один мiльйон сто сімдесят со чотири тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 91 копiйка) Переговорна процедура закупівлі Січень 2019
ДК 021:2015 65310000-9 Розподіл електричної енергії (постачання електричної енергії) 2273 255422,87 грн (Двiстi п`ятдесят п`ять тисяч чотириста двадцять дві гривні 87 копiйок) Переговорна процедура закупівлі Січень 2019
Затверджений рішенням тендерного комітету від 14.01.2019 № 14/01-3
Голова тендерного комітету Роменкова Людмила Михайлівна. заступник директора
М. П. (підпис) (ініціали та прізвище)
Секретар тендерного комітету Удовікова Ірина Іванівна, голова ПК
Кiлькiсть переглядiв: 868